Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.


REGULAMIN

 1. Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu.


 2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług informatycznych i naprawczych przez firmę LDesign Kamil Lewandowski Stary Dzierzgoń 8a, 82-450 Stary Dzierzgoń NIP: 5792253020 świadczącą usługi pod marką „Podzespol.pl”.


 3. LDesign Kamil Lewandowski jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną prezentowanych usług (kwoty brutto).


 4. Wszystkie ceny zawarte w regulaminie są cenami brutto.


 5. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.


 6. Klient traktowany jest przez LDesign Kamil Lewandowski jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.


 7. W chwili przyjęcia sprzętu zostaje wystawiony „Dokument Przyjęcia” przez serwis. Otrzymuje je osoba oddająca sprzęt do serwisu. Oryginał tego zgłoszenia jest podstawą do wydania sprzętu z serwisu.


 8. Serwis nie wydaje duplikatów dokumentu przyjęcia sprzętu i nie odpowiada za ewentualne skutki jego zagubienia.


 9. Dokument przyjęcia sprzętu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.


 10. W przypadku utraty dokumentu przyjęcia sprzętu, odbiór towaru umożliwia okazanie dokumentu tożsamości.


 11. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada.


 12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowanego oprogramowania oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.


 13. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Klienta bądź podmiot zewnętrzny.


 14. Serwis komputerowy dokonuje sprawdzenia sprzętu przyjętego tylko pod kątem usterki jaka została zgłoszona przyjmującemu. Chyba że Klient zadecyduje inaczej.

 15. Serwis informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero

  w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Klient.


 16. Wstępna Diagnoza sprzętu jest darmowa.


 17. Wstępna Diagnoza trwa nie dłużej niż 24 godziny (Liczone od przyjęcia sprzętu) z zastrzeżeniem jej przedłużenia w przypadku zdarzeń losowych.


 18. Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 1 do 10 dni roboczych. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku, kiedy konieczne jest sprowadzenie niezbędnych części lub wskutek zdarzeń losowych. O wszelkich wydłużonych terminach Klient jest informowany najpóźniej następnego dnia roboczego względem dostępnej informacji.


 19. Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, sobót i niedziel. Jako początkową datę naprawy sprzętu przyjmuje się datę zatwierdzenia czasu i kosztów naprawy przez Klienta.


 20. W przypadku rezygnacji z naprawy, na którą Klient uprzednio wyraził zgodę (dotyczy sprzętu będącego w trakcie naprawy, po wcześniejszej akceptacji warunków naprawy), Klient jest obciążony kosztem 200 PLN. Serwis zastrzega sobie prawo do przygotowania sprzętu do wydania zwrotnego nie później niż w trzecim dniu roboczym od momentu zaistnienia takiego żądania. Przygotowanie i wydanie sprzętu w trybie natychmiastowym (tj. w przeciągu trwania dnia roboczego) wiąże się z opłatą w wysokości 100 PLN.


 21. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do firmy LDesign Kamil Lewandowski. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA i inne). Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych, gdzie dopiero demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. Serwis nie odpowiada za pogorszenie stanu sprzętu na skutek podjętych zabiegów naprawczych.


 22. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone w postaci pisemnej w formie SMS,

  e-mail lub przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez Serwis do recyclingu/utylizacji.


 23. Serwis nie ingeruje w dane zawarte na nośnikach Klienta, chyba że przedmiotem usługi jest instalacja lub naprawa oprogramowania albo odzyskiwanie danych.


 24. Serwis nie bierze odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i/lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne

  mający wpływ na spójność danych), dodając równocześnie, iż dokłada najwyższych starań celem zabezpieczenia zawartości powierzonego sprzętu.


 25. W przypadku zlecenia usługi związanej z oprogramowaniem (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Serwis może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora. W przypadku odmowy udostępnienia haseł zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług.


 26. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku części.


 27. Koszt ekspertyzy pisemnej sprzętu jest podany w cenniku na stronie serwisu www.podzespol.pl w zakładce „CENNIK”.


 28. Po wykonaniu usługi naprawy lub modernizacji sprzętu Serwis udziela gwarancji na jego poprawne działanie w zakresie i terminie wskazanym w dokumencie

  „DOKUMENT WYDANIA” (dalej zwanym gwarancją).


 29. Warunkiem uznania reklamacji przez serwis jest dostarczenie gwarancji lub dowodu sprzedaży.


 30. Serwis zastrzega sobie od 3 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.


 31. Usunięcie plomb serwisowych z serwisowanych urządzeń powoduje utratę gwarancji.


 32. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.


 33. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, albo w sposób odmienny od dopuszczonego instrukcją obsługi.


 34. Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki.

  • uszkodzenia powiązane z oddziaływaniem par i substancji lotnych oraz wywołane nimi skutki.

  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta.

  • niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu.

  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.).

  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana).

  • czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania.

  • zabrudzenia.

  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.


 35. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

 36. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.


 37. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 60 dni od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 10 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Klient. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Klienta o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).


 38. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z LDesign Kamil Lewandowski w terminie 6 miesięcy od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzęt ulega utylizacji.


 39. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz Serwisu opłaty w wysokości naliczonej wg 37 punktu regulaminu.


 40. Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystane jest LDesign Kamil Lewandowski Stary Dzierzgoń 8a, 82-450 Stary Dzierzgoń NIP: 5792253020.


 41. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


 42. W uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez podany e-mail: kontakt@podzespol.pl.


 43. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • wykonania zleconej nam usługi.

  • obsługa reklamacji, gdy złożysz taką reklamację.

  • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, wiadomość mailową lub przez kontakt telefoniczny).

  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


 44. Klient podaje swoje dane dobrowolnie przy kontakcie z nami przy użyciu formularza kontaktowego na stronie czy pisząc wiadomość e-mailową, ale w niektórych przypadkach może być konieczne ich podanie do zawarcia umowy, podjęcia współpracy lub skorzystania z naszych usług.


 45. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


 46. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.


 47. Twoje dane osobowe udostępniany w sytuacjach, gdy jest to konieczne abyśmy mogli wykonać nasze usługi.


 48. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom:

  1. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

  2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.

  3. innym odbiorcom danych – np. firmom kurierskim, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, współpracującym firmom.


 49. Twoje dane pozyskujemy podczas zlecania nam wykonania usługi i przy przyjmowaniu do naprawy sprzętu oraz wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.


 50. Podstawą pozyskania Twoich danych osobowych jest wyraźna i dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych np.:

  • podczas podawania danych w celuj realizacji usługi.

  • użycia formularza kontaktowego.


 51. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


 52. Powyższe prawa realizujemy bezzwłocznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych.


 53. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zlecenia, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaną usługą (gwarancja i rękojmia).

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

  • statystycznych i archiwizacyjnych.

  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


 54. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.


 55. Serwis informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem przez serwis danych osobowych i postanowieniami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), Klient posiada poniżej wskazane uprawnienia:

  1. Jeżeli Klient wraził zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, Klient może taką zgodę cofnąć.

  2. Klient ma prawo żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, uprawnienie do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  3. Klient zachowuje w/w uprawnienia również w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane w sposób prawidłowy tj. zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.


 56. Zlecając Serwisowi wykonanie usługi Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych określonych w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi oraz wykonania usługi w ramach tej umowy.


 57. W sprawach nieuregulowanych wedle niniejszego regulaminu zastosowanie ma litera prawa z zakresu Kodeksu Cywilnego.


 58. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez LDesign Kamil Lewandowski oraz w celach statystycznych i archiwalnych.


 59. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest LDesign Kamil Lewandowski, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz że podanie danych jest dobrowolne.


 60. LDesign Kamil Lewandowski zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.


 61. Serwis gwarantuje ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich; zapewnia przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).